Kurumsal Hakkımızda

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

0850 290 44 00’Nolu ÇAĞRI MERKEZİ ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİ TOPLANAN VERİ SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz IşıktepeOSB Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer BURSA adresinde mukim Şirketimiz İnoksan Mutfak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait 0850 290 44 00’nolu Çağrı Merkezi aracılığıyla tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta, Adres), Müşteri İşlem (Öneri, talep, şikayet bilgisi), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Ses Kaydı) verileriniz iletmiş olduğunuz Talep / Şikayet / Görüş / Önerilerinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, takibinin sağlanması(Talep ve Şikayetlerin Takibi), sipariş hizmetlerinin yerine getirilmesi (Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi) amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait 0850 290 44 00’nolu Çağrı Merkezi aracılığıyla elektronik ortamda / işitsel olarak toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde Talep / Şikayet / Görüş / Önerilerinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, takibinin sağlanması (Talep ve Şikayetlerin Takibi), sipariş hizmetlerinin yerine getirilmesi (Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi) amaçlarıyla amacıyla kişisel verileriniz Topluluk Şirketlerimizle paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde IşıktepeOSB Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.