Kurumsal Hakkımızda

İnoksan'da Kariyer

İnoksan çatısı altında çalışanların görevi ne olursa olsun ve hangi birimde çalışırlarsa çalışsın işletmedeki her çalışan, İnsan kaynakları Departmanının görev alanında önemli bir yer sahibidir.

İnsan Kaynakları Departmanı, onların verimli ve etkin çalışmaları için yeni yöntemler geliştirmekte ve uygulamaktadır. İnsan Kaynakları Departmanı bu görevi yerine getirirken belirli amaçlar gütmektedir.

Bunlar;
İnoksan’da görev yapan her bir çalışanın adil ve eşit uygulamalarla çalışanlarına hak ettiği değeri vermek. Personelinin gelişimini destekleyerek hem bireysel hem de örgütsel kaliteyi arttıran, açık ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak. Şirket hedefleriyle bireysel hedeflerini aynı paydada buluşturmak, hedeflerine ulaşmak için maksimum katkı sağlamak. Çalışanın mümkün olduğunca yaptığı işten tatmin olmasını sağlayarak İnoksan’da çalışmaktan gurur duyan bir insan kaynağına sahip olmak ve bu yapıyı sürdürülebilir hale getirmektir.
Bu amacın gerçekleşebilmesi İnoksan’da İnsan Kaynakları Departmanı aşağıdaki konulara odaklanmıştır:

  • Mevcut insan kaynağından doğru yararlanma
  • Mevcut insan kaynağını sürekli geliştirme
  • Mevcut insan kaynağını kariyer planlama
  • Mevcut insan kaynağını motive etme ve heveslendirme
  • Mevcut İnsan Kaynağını koruma
  • Potansiyel işgücünü firmaya kazandırma
  • Performans yönetimi

İnoksan İnsan Kaynakları Departmanı, yasa koyucunun getirmiş olduğu tüm kanuni uygulamalara özenle uyar. İnoksan çalışanı etik ve ahlaki değerlerine uygun prensiplerle çalışır. İnoksan’ın marka itibarını kavramış ve şirket dışında İnoksan markasını temsil edebilecek gerekli nitelikteki kişilerle çalışmayı tercih eder.

Her Şeyin Başı "İnsan”

Önceliği; üstün kalite hedefi olan, gelişmeye ve öğrenmeye açık, yenilik peşinde koşan, farklılaşmaya inanan, dinamik ve katılımcı bireylerle bir ekip oluşturmak olan İnoksan, en değerli varlığının insan olduğuna inanmaktadır.
İnoksan’in başarısının arkasında, kaliteli ve mutlu insan gücü yatmaktadır.

İşe Alım Prensiplerimiz

İnoksan’in temel yetkinliklerine, değerlerine ve kurum kültürüne uyma potansiyeli taşıyan, enerjisi yüksek, değişime ayak uydurabilecek kişileri, tarafsızlık ve fırsat eşitliği ilkelerini benimseyerek istihdam eder.
İnoksan ailesinin bir üyesi olmak için mevcut CV’nizi is.basvurusu@inoksan.com.tr adresine göndererek müracaatta bulunabilirsiniz.

İnoksan Akademi

Gelişim için en değerli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan ve çalışanına yatırım yapan İnoksan, çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmek üzere düzenli eğitimler vermektedir.
Bu amaçla kurulan İnoksan Akademi ile çalışanların gelişimini desteklenmekte ve geleceğe hazırlamaktadır. Akademi’de işe yeni başlayan personelin oryantasyon eğitiminden eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesine, bu eğitimlerin planlanmasından gerçekleştirilmesine, değerlendirilmesi ve kayıt altına alınmasına kadar birçok faaliyeti bünyesinde gerçekleştirmektedir.

Staj İmkanı

İnoksan; lise, meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine sağladığı staj olanakları ile onların gelişimine destek vererek, iş hayatına hazırlamaktadır.
Staj başvuruları is.basvurusu@inoksan.com.tr adresine CV ve resmi staj formu gönderilerek yapılmaktadır. Stajlar yaz ve kış olmak üzere iki dönemde yapılır.

Staja Kabul Edilecek Öğrencilerde Aranan Şartlar

İnoksan’da staj yapmak isteyen öğrencilerin öğrenimleri gereği stajlarının zorunlu olması ve yaz döneminde 4 yıllık fakültelerin 3. veya 4.sınıfını bitiriyor olmaları başvuru yapabilmeleri için ön şarttır. Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ise 1. veya 2.sınıf farkı gözetmeksizin başvuru yapabilirler. Tercihen öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün şirket iş ve süreçleri ile ilgili olması ve başarı düzeyi önemsenmektedir.

Yaz Dönemi Stajı

Yaz dönemi Stajları Haziran – Eylül ayları arasında yapılmaktadır.
Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen iki haftalık İnoksan yaz tatili döneminde staj talebi kabul edilmemektedir.
Yaz dönemi staj başvuruları (Meslek Lisesi/MYO/Üniversite) is.basvurusu@inoksan.com.tr adresinden alınmaktadır. Başvuru sürecinin sonrasında staj kabul durumları ile ilgili olumlu veya olumsuz dönüşler öğrencilerin e-mail adreslerine yapılmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi (PYS)

Performans Yönetim Sistemi; İnoksan hedeflerinin gerçekleşmesinde katkıda bulunan takımların ve bireylerin ödüllendirilmesi için kullanılan bir sistemdir.
İnoksan’da PYS iki unsurdan oluşmaktadır.
1-Pozisyon bazlı kilit performans göstergelerini oluşturan iş hedefleri (KPI).
2-Pozisyon bazlı yapılan yılsonu yetkinlik değerlendirmesi.
İnoksan Performans Yönetim Sisteminin amacı, İnoksan’in hedeflerine ulaşması ve kurum performansının arttırılması için çalışanların performanslarının takip edilmesidir. Ayrıca PYS sistemi çalışanların kurum hedeflerini anlamasına ve benimsemesine yardımcı olmaktadır.

Etik Politikamız

İNOKSAN üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi; ürün, proses tasarımı, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak;
Belirlediğimiz politika doğrultusunda aşağıda yer alan ilkelerin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi benimsenmiştir.

Şirket Değerleri; Bu şirketin temel etik değerleri ve yapı taşları; bütünlük, dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik, gizlilik, tarafsızlık, saygı duymak, sorumluluk, güvenilirlik, verimlilik ve yasalara uymayı içerir.

İş Ortakları ve Tedarikçilerle Uyum; Rekabetçi pazarda kalite merkezli, teknolojik olarak yenilikçi ve müşteri odaklı performansıyla başarılı olmayı amaçlar.

Çıkar Çatışmalarından Kaçınma; İş ilişkisinde tarafsız karar almaya etki etmemek için şirket ve özel faaliyetler arasında net bir ayrım uygular.

Serbest ve Adil Rekabet; Yürürlükteki ticaret kanunları ve düzenlemelerine göre hareket eder.

Rüşveti Hoş Görmeme; Bireysel dürüstlüğe ve günlük faaliyetlerinde başarılı işbirliği için temel olan iş ilişkilerindeki dürüstlüğe değer verir. İş kararlarının alınmasını olumsuz etkileyecek kuralları bozucu davranışlardan kaçınmayı ilke edinir

Fikir Haklarının Gizliliği ve Korunması; Özel bir izin verilmedikçe çalışanların kişisel bilgilerini ve işle ilgili iletişimi açıklamaktan kaçınır. Endüstriyel ve fikri mülkiyet haklarına tamamen riayet edilir.

Temel Toplumsal Kural ve İlkelerin Kabulü; Uluslararası düzeyde kabul görmüş insan haklarını ve onların iş ortamında uygulanmasını dikkate alır ve tedarikçileri ve sözleşme ortaklarından da aynı tutumu bekler.

Ayrım Gözetmeme İlkesi; Çalışanlar arasında ayrımcılık uygulamaz, prensip olarak işe seçilen çalışanlar nitelik ve yetenekleri doğrultusunda ücretlendirilir ve desteklenirler. Personel değerlendirme ve görevlendirme cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, milliyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dini ve/veya politik görüşlerine bakılmaksızın gerçekleştirilir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Odaklılık; Çalışanlarıyla ilgili sosyal sorumluluğu yerine getirmeye ve işçi sağlığı ve iş güvenliğini muhafaza eden çalışma ortamını sağlarlar

Çevre Koruması ve Ekolojik Sürdürülebilirliğe Karşı Sorumluluk;
Ekonomik hedefleri birlikte; ekolojik sürdürülebilirliğin yüksek önemde olduğu değerlendirme ile ve doğal kaynaklar hakkındaki taleplerini minimize ederek çevresel korunmayla ilgili olmayı ve sürekli gelişen ekolojik olarak verimli ve gelişmiş teknolojileri kullanmaya dikkat eder takip eder.

Kayıtların Tam Tutulması ve Düzenli Finansal Raporlama; Kapsamlı finansal raporların ve ilgili muhasebe belgelerinin eksiksiz, sıralı, anlaşılabilir olarak üretimi ile ilgili yönetmelik ve kanunlara tam olarak uyumludur